Protecció de dades

D'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), publicat en maig de 2016 i aplicable a partir del 25 Maig de 2018 s'informa als socis dels següents punts:

Les dades recollides en el formulari de sol·licitud d'alta (Nom i Cognoms, DNI/NIF, Data de naixement, Sexe, Domicili, Telèfon i E-mail) s'incorporen en el fitxer de dades personals SOCIS.

Finalitat del fitxer:

Aquest fitxer té per únic objecte la gestió dels socis de l'associació: la comunicació amb aquests (per anunciar la convocatòria d'assemblees i activitats així com qualsevol informació oportuna referent al funcionament l'associació) i el tràmit de l'assegurança personal amb la companyia asseguradora, mentre la persona gaudeixi de la condició de soci.

Legitimitat del tractament de dades:

La base legal per el tractament de les dades personals es la execució del contracte de pertinença com a soci de l'associació i l'acceptació explícita per part del  sol·licitant.

Drets:

Tota persona inscrita en el fitxer té el dret de consultar, rectificar, cancel·lar i oposar-se al tractament de les seves dades personals adreçant-se directament al responsable del fitxer, amb el ben entès que la cancel·lació i la oposició pot devenir en la pèrdua de la qualitat de soci.

Responsable del fitxer:

El Responsable del  fitxer davant el qual es pot realitzar qualsevol consulta i reclamació o exercitar els drets exposats anteriorment és el següent:
Responsable: Societat Espeleològica Balear - CIF: G16534133
Adreça: C/ Margarida Xirgu, 16, baixos - 07011 - Palma de Mallorca
Correu electrònic: socespbal @ gmail.com
Destinataris:

Les dades que conté el fitxer no seran cedides a terceres parts amb excepció de la Federación Española de Espeleologia (FEE) per a poder tramitar l'assegurança d'accidents del socis i només amb aquesta finalitat.

D'acord a la llei, per ordre judicial i si així és requerit, les dades també poden ser cedides als cossos i forces de seguretat en l'exercici de les seves funcions.

Procedència:

Les dades del fitxer tenen com a procedència la informació proporcionada per el propi soci o el seu representant legal.
D'acord amb la legalitat vigent no es tracta de dades especialment protegides.


Per a qualsevol clarificació o dubte sobre el text aquí exposat podeu contactar amb el Responsable del fitxer.