Normes de publicació


Els Papers de la Societat Espeleològica Balear publiquen tot tipus de treballs originals sobre el carst, les coves i l’espeleologia de les Balears en tots els seus vessants, prèvia i revisió per part del Comité Científic i posterior acceptació per la Junta de Publicacions.

Igualment, es dóna cabuda a treballs originals que, encara que surtin de l’àmbit geogràfic balear, siguin considerats d’interès a criteri de la Junta de Publicacions.

Els manuscrits s’adreçaran al correu electrònic


publicacions.seb@gmail.com

indicant clarament les dades de contacte de l'autor corresponent, en el cas de treballs col·lectius.
L’idioma oficial dels Papers de la Societat Espeleològica Balear és el català. No obstant això, es poden publicar també treballs en qualsevol dels idiomes següents: castellà, anglès, francès, italià i alemany.

Els treballs s’han de presentar en format digital amb una extensió total màxima de 15000 paraules, incloent els resums, la bibliografia i els peus de figures. Tot i així la Junta de Publicacions es reserva la possibilitat d’acceptar excepcionalment articles més extensos quant la temàtica del treball així ho requereixi.

A més del títol, noms dels autors i les seves afiliacions, s’han d'incloure dos resums, un en anglès i l’altre en l’idioma que l’autor o els autors considerin oportú (normalment el mateix del text). L’extensió màxima de cada resum serà de 250 paraules.

Els peus de figures s’han de presentar en l’idioma en que està escrit el treball, així com en anglès.

Els treballs podran incloure fotografies, figures i taules que hauran d’estar clarament identificades amb un número, al qual s’ha de fer referència al text. Les fotografies s’han de presentar en format digital, TIFF o JPEG d’alta qualitat, amb una resolució mínima de 300dpi.

Les topografies, hauran d'incloure obligatòriament el nom de la cavitat i del municipi on s’ubica, noms dels autors, encapçalats pel que ha dirigit la feina, nom dels grups o associacions espeleològiques que realitzen el treball, (si s’escau), una escala gràfica per a tot el conjunt (els detalls i diagrames poden presentar una escala diferent, sempre que estiguin clarament diferenciats i no presentin ambigüitat), i indicació del nord magnètic amb data d’aixecament topogràfic, o del nord geogràfic (sempre indicant de quin es tracta).

L'enviament del manuscrit per part de l'autor suposarà que, de ser acceptat i passat l'escrutini de la revisió, se publicarà sota la llicència Creative Commons amb les restriccions de Reconeixement, No Comercial i Sense Obra Derivada, la qual permet reproduir, distribuir i comunicar públicament l'obra original inalterada sempre que no es faci un ús comercial (CC-BY-NC-ND). Aquesta llicència no podrà ser revocada amb posterioritat a la data de publicació.


Normas de publicación


La revista Papers de la Societat Espeleològica Balear publica todo tipo de trabajos originales sobre el karst, las cuevas y la espeleología de las Baleares en todas sus vertientes, previa revisión por parte del Comité Científico y posterior aceptación por la Junta de Publicaciones.

Igualmente, se dará cabida a trabajos originales que, aunque se salgan del ámbito geográfico balear, sean considerados de interés a criterio de la Junta de Publicaciones.

Los manuscritos se enviarán al correo electrónico

publicacions.seb@gmail.com

indicando claramente los datos de contacto del autor correspondiente, en el caso de trabajos colectivos.
El idioma oficial de los Papers de la Societat Espeleològica Balear es el catalán. No obstante, se pueden publicar también trabajos en cualquiera de los idiomas siguientes: castellano, inglés, francés, italiano y alemán.

Los trabajos se han de presentar en formato digital con una extensión total máxima de 15000 palabras, incluyendo los resúmenes, la bibliografía y los pies de figuras. Aún así, la Junta de Publicaciones se reserva la posibilidad de aceptar excepcionalmente artículos más extensos cuando la temática del trabajo así lo requiriese.

Además del título, nombres de los autores y sus afiliaciones, se han de incluir dos resúmenes, uno de ellos en inglés y el otro en el idioma que el autor o autores consideren oportuno (normalmente el mismo del texto). La extensión máxima de cada resumen será de 250 palabras. Los pies de figuras se han de elaborar en el idioma en que está escrito el trabajo, así como en inglés.

Los trabajos podrán incluir fotografías, figuras y tablas que deberán estar claramente identificadas con un número, al cual se ha de hacer referencia en el texto. Las fotografías y figuras se han de presentar en formato digital, TIFF o JPEG de alta calidad, con una resolución mínima de 300 dpi.

Las topografías habrán de incluir obligatoriamente el nombre de la cavidad y del municipio donde se ubica, nombres de los autores, encabezados por quien ha dirigido el trabajo, nombre de los grupos o asociaciones espeleológicas que realizan el trabajo (si procede), una escala gráfica para todo el conjunto (los detalles y diagramas pueden presentar una escala diferente, siempre que estén claramente diferenciados y no presenten ambigüedad), y indicación del norte magnético con fecha del levantamiento topográfico, o del norte geográfico (siempre indicando de cuál se trata).

El envío del manuscrito por parte del autor supondrá que, de ser aceptado y pasado el escrutinio de la revisión, se publicará la obra bajo la licencia Creative Commons con las restricciones de Reconocimiento, No Comercial y Sin Obra Derivada, la cual permite reproducir, distribuir y comunicar públicamente la obra original inalterada siempre que no se haga un uso comercial (CC-BY-NC-ND). Esta licencia no podrá ser revocada con posterioridad a la fecha de publicación.

Publication rules


The journal Papers de la Societat Espeleològica Balear publishes all kinds of original papers on karst, caves and speleology in the Balearic Islands, after reviewing by the Scientific Committee and subsequent acceptance by the Editorial Board.

Likewise, original works will be allowed about other geographical regions if considered of interest at the discretion of the Editorial Board.

Manuscripts will be sent to the email

publicacions.seb@gmail.com 

clearly indicating the contact details of the corresponding author, in the case of collective works.

The official language of the Papers de la Societat Espeleològica Balear is Catalan. However, papers can also be published in any of the following languages: Spanish, English, French, Italian and German.

Papers must be presented in digital format with a maximum total length of 15000 words, including abstracts, references and figure captions. Even so, the Editorial Board reserves the possibility of exceptionally accepting more extensive articles when the subject matter of the work so requires.

In addition to the title, names of the authors and their affiliations, two abstracts must be included, one in English and the other in the language that the author or authors consider appropriate. The maximum length of each abstract will be 250 words. The figure captions must be written in English, as well as in other language (Catalan or Spanish preferably).

The papers may include photographs, figures and tables that must be clearly identified with a number, to which reference must be made in the text. The photographs and figures must be presented in digital format, as high resolution TIFF or JPEG files, with a minimum resolution of 300 dpi.

The cave surveys must include the name of the cavity and the municipality where it is located, the authors of the survey headed by the person who has directed the work, and the name of the speleological associations that carried out the tasks. A graphic scale is necessary for the whole survey (the details and cross-sections may have a different scale, provided they are clearly differentiated and
no ambiguity exists) as well as indication of the north, either geographic or magnetic (in this case with date of the survey).
 
Sending the manuscript the author assumes the fact, in case of acceptance and the approval of the review, the work will be published under the Creative Commons license with the restrictions of Recognition, Non-Commercial and No Derivative Works. This allows the original work to be reproduced, distributed and communicated without alteration as long as it is not to be used commercially (CC-BY-NC-ND). This license may not be revoked after the publication date.